Generelle betingelser

1. Generelt

Enhver aftale om salg af produkter og serviceydelser fra ØBO TOURS, CVR-nr. 40625745, Nørremarksgyden 1, 5856 Ryslinge til en køber af ØBO TOURS produkter eller serviceydelser finder sted på grundlag af nærværende generelle betingelser.

 

2. Aftalegrundlag

De generelle betingelser udgør sammen med de oplysninger, der fremgår af tilbud, ordrebekræftelser og kontrakter det samlede aftalegrundlag mellem ØBO TOURS og køber. De generelle betingelser finder tillige anvendelse, hvis salget alene sker på baggrund af ordre fra køber. Enhver fravigelse af aftalegrundlaget skal aftales skriftligt mellem parterne.

 

3. Agent

Ved salg til rejsedistributører (B2B), som videresælger rejseydelser og pakkerejser, handler ØBO TOURS i egenskab af agent for hoteller, restauranter, transportselskaber mf. ØBO TOURS er ikke ansvarlig for korrekt levering af de individuelle rejseydelser og har intet ansvar for ulykker, tab, skader, forsinkelser eller anden indblanding, og uregelmæssigheder forårsaget eller opstået udenfor vores kontrol og herunder tjenesteyders konkurs eller insolvens.

Pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer til virksomheder og foreninger af en varighed på under 24 timer, og som ikke omfatter overnatning falder ikke ind under Pakkerejseloven, hvorfor ØBO TOURS alene handler i egenskab af agent for restauranter, transportselskaber mf. og er ikke ansvarlig for korrekt levering af de individuelle rejseydelser og har intet ansvar for ulykker, tab, skader, forsinkelser eller anden indblanding, og uregelmæssigheder forårsaget eller opstået udenfor vores kontrol og herunder tjenesteyders konkurs eller insolvens. ØBO TOURS påtager sig intet ansvar for erstatningskrav.

 

4. Brugsret

ØBO TOURS har brugsret over sit materiale. Ønskes der at gøres brug af materialet eller dele af materialet, kræver det samtykke fra ØBO TOURS.

 

5. Tilbud

For en ikrafttrædelse af tilbud /kontrakt, skal en accept af disse ske skriftligt til ØBO TOURS jf de i tilbuddet oplyste deadlines. For så vidt en accept fra køber, indeholder ændringer til tilbuddet, gælder tilbuddet kun hvis ØBO TOURS tilsvarende genbekræfter tilbuddet inklusive ændringerne.

 

6. Priser

Priserne oplyses i EUR/DKK. Priserne fastsættes individuelt med udgangspunkt i de ønskede services og produkter samt oplyses i tilbud /kontrakt. Hvor der ikke er tale om individuelt fastsatte priser, gælder de oplyste priser jf. generelt tilbud.

ØBO TOURS forbeholder sig ret til at regulere priserne. Dette gælder især de priser, men er ikke begrænset til, der er oplyst med udgangspunkt i et bestemt deltagerantal; hvis der ændres på de aftalte datoer; ekstra omkostninger fra tjenesteudbyderne; med flere andre eksempler.

I tilfælde af ændringer i valutakurserne efter accept af tilbud / kontrakt kan prisen justeres, i det omfang ændringerne har gjort ydelserne dyrere for ØBO TOURS.

 

7. Ændring & Annullering

De til en hver tid gældende ændrings- & annulleringsregler er oplyst i tilbud og gælder uanset årsag til annullering og/eller ændring.

Det aftalte deltagerantal jf. accepteret tilbud er bindende ift. gennemførelse. Hvis det aftalte deltagerantal ikke opnås, bærer køber eventuelle ekstraomkostninger forbundet hermed. ØBO TOURS forbeholder sig retten til at foretage eventuelle nødvendige ændringer til tilbud / kontrakt ved et ikke opnået aftalt deltagerantal.

Ved seriebestillinger gælder de i kontrakten oplyste ændrings- & annulleringsregler.

Alle ændringer og annulleringer skal ske skriftligt til ØBO TOURS og skal genbekræftes.

 

8. Betaling, for sen eller manglende

De til en hver tid gældende betalingsbetingelser er oplyst i tilbud.

Opkrævning og betaling er i euro (EUR) eller danske kroner (DKK). Betaling skal ske jf. oplyste betalingsbetingelser i tilbud, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Betaling skal finde sted via den betalingsmåde, der til enhver tid er angivet på fakturaen.

Alle accepterede tilbud skal forudbetales. Forudbetalingen skal senest falde på den oplyste forfaldsdato i det accepterede tilbud. Ved manglende eller for sen forudbetaling bortfalder fremsendelse af de aftalte ydelser samt rejsedokumenter, og det accepterede tilbud bliver suspenderet. Det fritager ikke køber fra sin forpligtelse i de særlige situationer, hvor delprodukter eller delydelser ved accept af tilbud er non-refundable. Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til ØBO TOURS, som om leveringen var sket til aftalt tid, hvis leveringen er udskudt på grund af kundens forhold.

Ved seriebestillinger gælder de i kontrakten oplyste betalingsbetingelser.

I tilfælde af for sen eller manglende betaling, vil ØBO TOURS opkræve renter i overensstemmelse med Dansk rentelov.

 

9. Forsikring, visum og øvrige dokumenter

ØBO TOURS tilbyder ikke forsikringer og opfordre derfor sine kunder til, at anbefale deres deltagere at tegne de nødvendige forsikringer. Visum, andre personlige dokumenter samt overholdelse af national lovgivning er kunden/deltagerne selv ansvarlig for.

 

10. Mangler

ØBO TOURS påtager sig ikke noget ansvar for tjenesteudbydernes levering eller mangel på samme.

Kunden skal straks ved levering foretage en undersøgelse af produkter og serviceydelser fra ØBO TOURS. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal denne, straks herefter manglen er eller burde være opdaget, give ØBO TOURS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Hvis kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.

Meddelelse om mangler undervejs og anmodning om afhjælpende foranstaltninger skal ske uden unødig forsinkelse, og til den kontakt, der er angivet af ØBO TOURS. Hvis en lokal udbyder eller et lokalt agentur i denne henseende er angivet som kompetent myndighed, og disse ikke er tilgængelige, skal kunden straks underrette ØBO TOURS.

Efter ØBO TOURS valg vil mangler ved produkter og serviceydelser leveret direkte af ØBO TOURS blive afhjulpet eller omleveret for ØBO TOURS regning inden rimelig tid. Sker dette ikke, er køber berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.

 

11. Ansvar

ØBO TOURS er ikke erstatningspligtig og ansvarlig for korrekt levering af de individuelle rejseydelser og har intet ansvar for, men ikke begrænset til, ulykker, tab, skader, forsinkelser eller anden indblanding, og uregelmæssigheder forårsaget eller opstået udenfor vores kontrol og herunder også tjenesteyders konkurs eller insolvens.

ØBO TOURS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af, men ikke begrænset til, uforudset situationer som eksempelvis force majeure, ulykker, vejret, strejke, konkurser mf., som medfører at den indgåede aftale ikke kan gennemføres.

ØBO TOURS hæfter ikke for kundens indirekte tab herunder driftstab og tab af avance.

ØBO TOURS eventuelle erstatningsansvar over for kunden, er i alle tilfælde begrænset til det beløb kunden har betalt for ydelsen leveret direkte af ØBO TOURS.

Hvis der opstår umulighed eller force majeure efter aftalens indgåelse, som forhindrer ØBO TOURS opfyldelse af sine forpligtelser under aftalen, er ØBO TOURS ansvarsfri, såfremt det skyldes forhold uden for ØBO TOURS kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure, krig, terrorisme, pandemi/epidemi, brand, oprør, strejke, lockout eller andre alvorlige arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser, optøjer, jordskælv, oversvømmelse, eksplosion eller andre naturfænomener, samt mangler ved leverancer eller forsinkelser fra leverandører eller underleverandører, som skyldes de ovennævnte forhold.

De rettigheder og forpligtelser, der tilkommer eller påhviler ØBO TOURS, der er ramt af umulighed eller force majeure, forlænges med en periode svarende til den periode, som force majeure-situationen har varet.

 

12. Lovvalg og værneting

Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor ØBO TOURS har værneting eller Sø- og Handelsretten efter ØBO TOURS eget valg.

 

13. Kontakt

ØBO TOURS

Nørremarksgyden 1

5658 Ryslinge

Telefon: +45 31 40 20 01

E-mail: welcome@obotours.dk