Generelle betingelser

ØBO TOURS APS’ GENERELLE BETINGELSER

 

1. Aftalen

1.1. Disse Generelle Betingelser finder anvendelse for samtlige leveringer af produkter og ydelser (”Leverancer”) fra ØBO TOURS ApS til B2B kunder i form af rejsearrangører (”Kunder”), medmindre Betingelserne er udtrykkeligt fraveget ved skriftlig aftale. 

1.2. ØBO TOURS ApS’ Leverance er defineret i ØBO TOURS ApS’ tilbud til Kunden. 

1.3 Disse Generelle Betingelser udgør det samlede aftalegrundlag sammen med ØBO TOURS ApS’ tilbud og/eller kontrakt indgået med Kunden (”Aftalen”).

 

2. Tilbud

2.1. Tilbud fra ØBO TOURS ApS er gældende i den frist som angivet i Aftalen. Såfremt tilbuddet ikke er accepteret skriftligt inden for den angivne frist, anses tilbuddet for at være bortfaldet. 

2.2. Eventuelt uoverensstemmende accept fra Kunden betragtes som et nyt tilbud. ØBO TOURS ApS’ binding af et sådan nyt tilbud forudsætter dennes skriftlige accept.

 

3. Information og assistance

3.1 ØBO TOURS ApS skal give tydelige oplysninger i Aftalen om Leverancen, herunder oplysninger om pris. ØBO TOURS ApS informerer Kunden om eventuelle ændringer i Leverancen hurtigst muligt efter at være blevet bekendt med ændringerne.  

3.2 Enhver information om Leverancen som defineret i Aftalen af ØBO TOURS ApS har alene informerende karakter og er kun bindende for ØBO TOURS ApS i det omfang, ØBO TOURS ApS skriftligt påtager sig en sådan forpligtelse.  

3.3 Eventuelle leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem parterne. 

3.4. ØBO TOURS ApS skal yde Kunden rimelig assistance i tilfælde ved uoverensstemmelser eller konflikter opstået mellem Kunden og Kundens rejsende mens de rejsende opholder sig i Danmark, og i det omfang disse uoverensstemmelser eller konflikter har forbindelse til Leverancen. ØBO TOURS ApS kan være berettiget for særskilt vederlag for denne assistance, såfremt det ligger udover hvad der må antages for at være rimeligt forbundet med Leverancen.

 

4. Booking

4.1 ØBO TOURS ApS varetager bookinger i det omfang det er aftalt med Kunden i Leverancen, jf. også Punkt 1.2 i disse Generelle Betingelser. 

4.2 ØBO TOURS ApS garanterer ikke for tilgængeligheden af de tilbudte ydelser i Leverancen, ligesom ØBO TOURS ApS i øvrigt ikke hæfter for fejl ved bookingen, som ligger udenfor ØBO TOURS ApS’ kontrol og/eller som skyldes tredjepart.

 

5. Priser og betaling

5.1. Alle priser angives i Euro eller DKK inkl. moms i det omfang Leverancen er momsbelagt. 

5.2. Medmindre andet er aftalt, fastsættes priserne individuelt med udgangspunkt i den aftalte Leverance. 

5.3. ØBO TOURS ApS forbeholder sig retten til at regulere i priser, såfremt dette skyldes forhold for hvilke, ØBO TOURS ApS ikke er ansvarlig for, herunder men ikke begrænset til ændringer i valutakurser, ændringer i forudsætningerne for den oprindelige pris (f.eks. deltagerantal eller dato) eller uforudsete ekstraomkostninger hos underleverandører eller samarbejdspartnere. 

5.4. Kunden er forpligtet til at afholde eventuelle ekstraomkostninger forbundet med Kundens ændringer af Aftalen, herunder f.eks. ændring af deltagerantal eller dato. 

5.5. Betalingsvilkår er som anført i Aftalen. 

5.6. Ved for sen betaling påregnes renter i overensstemmelse med gældende regler i renteloven + et tillæg på 2 % pr. påbegyndt uge, hvor der er sket forsinkelse. Opkrævning af renter udelukker ikke ØBO TOURS ApS til at kræve erstatning for den manglende betaling i overensstemmelse med gældende ret. 

5.7. Ved Kundens forsinkede betaling forbeholder ØBO TOURS ApS sig retten til at tilbageholde levering af Leverance, og/eller afbestille ydelser omfattet af Leverancen. Dette fritager ikke Kunden fra øvrige forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder men ikke begrænset til forpligtelser forbundet med køb af Leverancer som er ikke-refunderbare.  

5.8. Såfremt forsinkelse i Leverancen sker på baggrund af Kundens forhold, er Kunden pligtig til at betale til ØBO TOURS ApS på samme vilkår som hvis leveringen var rettidig. 

5.9. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde eller modregne skyldig betaling.

 

6. Ændring og afbestilling

6.1. Afbestilling og ændring af Leverancen skal ske inden for de frister og på de vilkår som angivet af ØBO TOURS ApS i Aftalen.  

6.2. ØBO TOURS ApS er berettiget til at ændre rejseplaner, ruter eller afgangstider uden forudgående varsel, hvis dette måtte være nødvendigt på grund af vejrforhold eller andre årsager, der ligger uden for ØBO TOURS ApS’ kontrol. Medmindre andet er aftalt, er ØBO TOURS ApS berettiget til at erstatte aftalte Leverancer med tilsvarende ydelser eller ydelser af højere kvalitet.

6.3. Ved seriebestillinger gælder de i Aftalen anførte ændrings- og afbestillingsvilkår. 

6.4. Alle ændringer og afbestillinger skal ske skriftligt til ØBO TOURS ApS og forudsætter ØBO TOURS ApS’ skriftlige accept.

 

7. Kundens forpligtelser

7.1. Kunden skal straks ved modtagelsen foretage en grundig undersøgelse af Leverancen, herunder rejseplaner mv. for at sikre sig, at Leverancen er i overensstemmelse med Aftalen. Ved eventuelle uoverensstemmelser skal Kunden straks give ØBO TOURS ApS skriftlig meddelelse herom. Kunden er ligeledes forpligtet til straks at give ØBO TOURS ApS skriftlig meddelelse om eventuelle reklamationer modtaget fra Kundens egne kunder, som relaterer sig til Leverancen. 

7.2 Såfremt Kunden ikke opfylder sin reklamationspligt, bortfalder ethvert krav som Kunden måtte have mod ØBO TOURS ApS for leverancen.

 

8. Ansvar

8.1. ØBO TOURS ApS’ samlede ansvar er begrænset til prisen på den del af Leverancen, som ikke er i overensstemmelse med Aftalen. 

8.2. I det omfang ØBO TOURS ApS måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde ØBO TOURS ApS skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover ØBO TOURS ApS’ ansvar i henhold til Leverancen. 

8.3. ØBO TOURS ApS er ikke ansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af drift, avance eller omsætning hos Kunden, de rejsende eller andre brugere af Leverancen.  

8.4. Over for sine Kunder agerer ØBO TOURS ApS som agent for tredjemænd, herunder – men ikke begrænset til – hoteller, restauranter, transportselskaber mv. ØBO TOURS ApS er ikke ansvarlig for disse tredjemænds korrekte levering af ydelser og har dermed heller intet ansvar for ulykker, tab, skader, forsinkelser eller andre uregelmæssigheder, som er uden for ØBO TOURS ApS’ kontrol. 

8.5. ØBO TOURS ApS er ikke ansvarlig for tredjemands konkurs eller insolvens. 

8.6. ØBO Tours ApS er ikke ansvarlig for de rejsende, herunder men ikke begrænset til skader, ulykker, forsinkelser, ændringer i afrejsetidspunkter, tab og tyveri af bagage og personlige ejendele, eller for skade forvoldt tredjemand.

8.7. ØBO TOURS ApS er ikke ansvarlig for tastefejl og lignende.

 

9. Forsikring, visum og øvrige dokumenter

9.1. ØBO TOURS ApS er ikke ansvarlig for Kundens tegning af relevante forsikringer, indhentelse af visum eller øvrige personlige dokumenter.  Kunden er øvrigt selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og for sine rejsende, mens de opholder sig i Danmark.

 

10. Intellektuelle ejendomsrettigheder

10.1. ØBO TOURS ApS bevarer samtlige intellektuelle ejendomsrettigheder forbundet med Leverancen, og Kunden opnår kun en brugsret over Leverancen som er nødvendig i overensstemmelse med Aftalen.

 

11. Force majeure

11.1. I tilfælde af force majeure er ØBO TOURS ApS fritaget for sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. 

11.1.1. Force majeure betragtes som forhold, der ligger uden for ØBO TOURS ApS’ kontrol, herunder men ikke begrænset til krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art, lokale, regionale eller globale sygdoms- eller smitteudbrud samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende.

 

12. Lovvalg og værneting.

12.1. Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor ØBO TOURS ApS har værneting eller Sø- og Handelsretten efter ØBO TOURS ApS’ eget valg.

 

13. Kontakt
ØBO TOURS ApS
Nørremarksgyden 1
DK-5658 Ryslinge
Tlf.: +45 31 40 20 01
E-mail:welcome@obotours.dk